24 Jan 2023
Video

พาชมงาน Samsung CE Conference 2023


  • lcdtvthailand

Samsung CE Conference 2023 เป็นงานสรุปความสำเร็จของการทำงาน Samsung ในปีที่แล้ว และทิศทางของสินค้าในปีนี้ โดยในปี 2023 ทาง Samsung จะเน้นในเรื่องของ Smart Home มากขึ้น รวมการเชื่อมต่อทุกอย่างภายในบ้านไว้ในจุดเดียว และตัวสินค้ายังแสดงความเป็นตัวตนของผู้ใช้ ขณะที่คุณภาพของสินค้าก็จะยกระดับมากขึ้นด้วย

รับชมรีวิว
Samsung S95B : https://bit.ly/3ZFDwYk
Samsung QN900B : https://bit.ly/3CTyo9c
Samsung QN90A : https://bit.ly/3CQENSr