เว็บบอร์ด LCDTVTHAILAND

รวมเบอร์โทรศูนย์บริการ LG, Samsung, Sony, Panasonic, TCL, Toshiba, และอื่นๆ => เบอร์ศูนย์บริการ LG, Samsung, Sony, Panasonic, TCL, Toshiba, Hyasong, Hisense และอื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: Dear_sir ที่ กันยายน 27, 2017, 10:19:26 am

หัวข้อ: เบอร์ศูนย์บริการ Acer, ที่ตั้งศูนย์ใหญ่ Acer, สอบถามปัญหาการใช้งาน Acer
เริ่มหัวข้อโดย: Dear_sir ที่ กันยายน 27, 2017, 10:19:26 am
Acer Call Center : 0-2153-9600
Acer Technical Support : 0-2153-9655

ที่ตั้งศูนย์บริการ
สาขาพระราม 3
เลขที่493/7-8 ถนนพระรำม3 ซอย 64 แขวงช่องนนทรีเขตยำนนำวำ กรงุ เทพ 10120
493/7-8, Rama III Rd., Soi 64, Chong Nonsi Sub-district, Yan Nawa District, Bangkok 10120

สาขาเซียร์รังสิต
ศนู ยก์ำรค้ำเซียรร์งัสิต เลขที่99 ห้องเลขที่ ทีบ059 ี - ทีบี060 ชนั้ 3 หมู่ที8 ถนนพหลโยธิน ตำ บลคคู ต อำ เภอลำ ลกู กำ จงัหวดัปทุมธำนี12130
Zeer Rungsit Building, 99 Room No. TB059 - TB060, 3rd Floor, Moo 8 Phaholyothin Rd., Khu Khot Sub-disctict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเวอร์
นู ยก์ำรค้ำฟอรจ์ นู ทำวน์เลขที่7 อำคำรฟอรจ์ นู ทำวน์ห้องเลขที่3พี83 - 3ซี84 ชนั้ 3 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุ เทพฯ 10400
Fortune Town Building, 7 Room 3P83 - 3C84, 3rd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng Sub-disctict, Din Daeng District, Bangkok 10400
หัวข้อ: Re: เบอร์ศูนย์บริการ Acer, ที่ตั้งศูนย์ใหญ่ Acer, สอบถามปัญหาการใช้งาน Acer
เริ่มหัวข้อโดย: Hacino ที่ เมษายน 01, 2019, 02:45:43 pm
ไม่ทราบว่าศูนย์ใหญ่นั้นอยู่แถวไหนหรอครับ