ผู้เขียน หัวข้อ: คปภ. แนะเช็คลิสต์ 6 ขั้นตอนซื้อประกันภัย คุ้มค่า -ลดความเสี่ยง  (อ่าน 152 ครั้ง)

ออฟไลน์ dsmol19

  • Full LED TV member
  • ****
  • กระทู้: 1,318
    • ดูรายละเอียด
คปภ. แนะ 6 ขั้นตอนในการซื้อประกันภัย ให้คุ้มค่าและลดความเสี่ยงมากที่สุด ย้ำนอกจากพิจารณาตนเองแล้ว ควรศึกษาข้อมูลซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ผ่านเว็บไซด์คปภ. ช่วยตัดสินใจก่อนเลือกซื้อประกันทั้งช่องทางปกติและดิจิทัล

"การประกันภัย" ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารความเสี่ยงและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์หรือความ เสี่ยงภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ด้วยสภาพแวดล้อมทำให้แต่ละบุคคลมีความต้องการและมีความเสี่ยงภัย ที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้น "การเลือกซื้อประกันภัย" เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความเสี่ยงเกิดปัญหามากที่สุด   "นายสุทธิพล ทวีชัยการ"  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  แนะนำ "6  ขั้นตอนเบื้องต้น" ในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณา ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตนง่ายๆ ดังนี้ 

1) พิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง

ผู้ที่สนใจทำประกันภัยแต่ละราย ควรพิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง และสำรวจก่อนว่าตนเองได้มี การประกันภัยใด หรือสิทธิหรือสวัสดิการใดอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งความคุ้มครองและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ ต้องพิจารณาว่าเพียงพอกับความต้องการของตนเองแล้วหรือยัง อาทิเช่น บุคคลที่มีสวัสดิการดูแล ค่ารักษาพยาบาลของรัฐบางราย อาจต้องการการดูแลค่ารักษาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม ในกรณีนี้ ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยก็สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติมได้

2) เปรียบเทียบเงื่อนไขการให้ความคุ้มครอง ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละแบบจะมีรูปแบบและกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น การประกันภัยสุขภาพบางฉบับจะมีการกำหนดระยะเวลาไม่คุ้มครอง หลังจากการทำ ประกันภัย โดยมีการกำหนดจำนวนวันของระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่สนใจทำประกันภัย ควรเปรียบเทียบความคุ้มครองที่สนใจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และการประกันภัยฉบับใด/ประเภทใด ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

คปภ. แนะเช็คลิสต์  6  ขั้นตอนซื้อประกันภัย คุ้มค่า -ลดความเสี่ยง3) พิจารณาความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย และรูปแบบการชำระเบี้ยประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแต่ละรูปแบบ จะมีค่าเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันออกไปตามความคุ้มครองที่ได้ กำหนดไว้ผู้ที่สนใจทำประกันภัยจึงควรพิจารณาความจำเป็นและความต้องการของการทำประกันภัย ร่วมกับ ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ซึ่งการประกันภัยในปัจจุบันมีตั้งแต่หลักสิบบาทไปจนถึง ราคาหลายหมื่นบาทหรือสูงกว่านั้น จึงควรพิจารณาความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยร่วมกับความ ต้องการของตนเองด้วย เพื่อไม่ให้การประกันภัยเป็นภาระทางการเงินของผู้ที่สนใจในการทำประกันภัยต่อไป ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการชำระเบี้ยประกันภัยมีรูปแบบในการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย เช่น การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีความยืดหยุ่นในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น รูปแบบและข้อกำหนด ในการชำระเบี้ยประกันภัยจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้สนใจทำประกันภัยควรพิจารณาด้วย

 4) การแถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย

ผู้ที่สนใจทำประกันภัย จะต้องแถลงข้อความจริงประกอบการขอเอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในใบคำ ขอเอาประกันภัยของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยได้ตรงกับความ เป็นจริง และเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น ทำให้ไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทในเรื่องข้อเท็จจริงสำหรับการให้ ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ


5) ศึกษาช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการให้บริการและการติดต่อของบริษัทประกันภัย

ปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ตามความสะดวกในการเข้าถึงการประกันภัยของตนเอง และควร เปรียบเทียบและพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแต่ละช่องทางที่อาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการ ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มคนที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทำประกันภัยควรสำรวจ และพิจารณาช่องทางในการให้บริการของบริษัทประกันภัยแต่ละราย เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกรรม ต่าง ๆ ในภายหลังจากการทำประกันภัยด้วย

6) หาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและข้อมูลความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

บริษัทประกันภัยแต่ละแห่งมีการให้บริการหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่แตกต่างกัน ผู้ที่สนใจเอาประกันภัยควรเปรียบเทียบและหาข้อมูลในการดูแลลูกค้าและการให้บริการหลังการขายของ บริษัทประกันภัยแต่ละรายด้วย และควรศึกษาข้อมูลความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยที่ท่านสนใจ โดยสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จากหลายช่องทาง รวมไปถึงเว็บไซต์ของบริษัทที่สนใจทำประกันภัย และเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.  สำหรับบริษัทประกัน ชีวิต และ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจทำประกันภัยมีแหล่งข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและมีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอ ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงในระบบเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ. ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ

โดยการดำเนินงานตามประกาศฉบับดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแบบการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัย อุบัติเหตุการเดินทาง อาทิเช่น เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายเงินผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันภัย ข้อยกเว้น เงื่อนไขที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท เป็นต้น 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการตัดสินใจทำประกันภัยของผู้ที่สนใจทำประกันภัย กรณีมีการเสนอขายผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย